RAHVAN BİNİCİLİK ADAY HAKEM KURSU 23-24 NİSAN 2022 AFYON
  • PAYLAŞ

  • RAHVAN BİNİCİLİK ADAY HAKEM KURSU   23-24 NİSAN 2022 AFYON
Rahvan Binicilik Aday Hakem Kursu 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Söz konusu kursa katılacaklarda aranacak şartlar, istenen belgeler ve kurs programı aşağıdadır.
 
İlgililere duyurulur

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakem Kursuna Başvuracaklarda Aranan Şartlar

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda bu koşul aranmaz),
c) 18 yaşından gün almış olmak ve 55 yaşını aşmamış olmak,
ç) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığım sağlık raporu ile belgelemek,
d) Daha önce geleneksel spor dalları ya da başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir
görevde iken altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan
veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü
bulunmamak,


İstenilen Belgeler
a) Dilekçe (Açık adresli)
b) 2 adet vesikalık fotoğraf
c) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya aile sağlığı merkezinden) (aslı)
ç) Adli Sicil Belgesi
d) Diploma sureti
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.
f) Nüfus cüzdanı sureti (resimli)
g) Hakem Bilgi Formu (resimli)


Kurs Programı
Kurs yeri :Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Afyonkarahisar- Ankara Karayolu 2. Küçük Sanayi Sitesi
18. Ada Karşısı METEM Tesisleri / AFYONKARAHİSAR

Kurs başlama ve bitiş saatleri :

23 Nisan 2022 – 10.00 – 17.30
24 Nisan 2022 – 10.00 – 17.30

 


NOT: Eksik evrakla kurs kayıtları yapılmayacaktır.

 

ADAY HAKEM BİLGİ FORMU